Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Archiving of radio activities – challenges and opportunities for small, non-commercial broadcasters

Urszula Doliwa
(Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Institute of Journalism and Social Communication, Faculty of Humanities, University of Warmia and Mazury in Olsztyn)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Nowadays, radio archives are not only an important part of the cultural heritage of mankind, but also a key step for reaching the audience and developing production process. This article presents various examples of practices relevant to community radio in Europe and nonprofit radio initiatives in Poland. Conclusions are being drawn by using licensed and internet student stations as case studies.

KEYWORDS

radio, archiving, radio archive, community radio, non-commercial radio

BIBLIOGRAPHY

 • Beliczyński J., Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1, s. 87–102.
 • Bonini T., The ‘Second Age’ of podcasting: Reframing podcasting as a new digital mass medium, „Quaderns del CAC” 2015, nr 41, s. 21–30.
 • Doliwa U., Cyfryzacja przekazu radiowego – szansa czy zagrożenie dla stacji lokalnych i społecznych [w:] Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Olsztyn 2016, s. 24–37.
 • Doliwa U., Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy, Olsztyn 2016.
 • Doliwa U., Radio studenckie w Polsce, Olsztyn 2008.
 • Gronczewska A., Radio Kiks w archiwum Biblioteki UŁ. Wojciech Barczak uchronił archiwalne taśmy studenckiego radia, „Dziennik Łódzki”, 26 września 2016, http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/radio-kiks-w-archiwum-biblioteki-ul,10668696/ [dostęp: 11.11.2016].
 • Jędrzejewski S., Media publiczne w świecie konwergencji – regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 135–143.
 • Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.
 • Mirocha Ł., Audiowizualne Big Data, http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/audiowizualne-big-data/ [dostęp: 10.05.2016].
 • NIK, Informacja o wynikach kontroli. Digitalizacja dóbr kultury w Polsce, 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,10408,vp,12737.pdf [dostęp: 3.07.2017].
 • NInA, Poszerzona rzeczywistość miasta, http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/poszerzona-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-miasta/ [dostęp 10.11.2016].
 • Plichta B., Kornbluh M., Digitizing speech recordings for archival purposes, http://www.historicalvoices.org/papers/audio_digitization.pdf [dostęp: 10.10.2016].
 • Stachyra G., Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 1, s. 29–42.
 • Szpunar M., Kultura obrazu a ikonosfera Internetu, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 3, s. 104–124.
 • Tarkowski A., Hofmokl J., Wilkowski M., Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa, http://www.nina.gov.pl/media/43941/digitalizacja-oddolna.pdf [dostęp: 10.09.2016].
 • Tarkowski A., Hofmokl J., Wilkowski M., Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa [online], http://www.nina.gov.pl/media/43941/digitalizacja-oddolna.pdf [dostęp: 10.09.2016].
 • TRE, Archives for community radio, http://www.transnationalradio.org/node/39 [dostęp: 10.12.2016].
 • Tymański T., Legendarne sesje z SAR-u, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” 2005, nr 157, s. 10.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji z późniejszymi zmianami, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034 [dostęp: 10.10.2016].
 • Van Beek J., Coyer K., Bold strides or tentative steps? How community broadcasters share and archive content online http://cmds.ceu.edu/sites/cmcs.ceu.hu/files/attachment/article/955/captchafinalreport20160215.pdf [dostęp: 10.10.2016].
 • Wiśniewska M., Prasa studencka w Polsce, nieopublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem Urszuli Doliwy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2015.