Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Competition level in the press market in Poland

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek
(Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach/Institute of Journalism and Information, Jan Kochanowski University in Kielce)

PDF Pełny tekst artykułu

The goal of this article is to analyse the level of competition in the Polish press market. Digitalization and convergence have blurred the existing lines of division between the media industries and further redefined the markets relevant for the respective media products. The extension of the market’s boundaries changes the competition within. It also increases the number of sellers and buyers and therefore decreases their market shares. Even the narrow understanding of the press market (as solely a market of printed press) does not indicate a high level of its concentration.

KEYWORDS

press market, relevant market, market concentration, market power

BIBLIOGRAPHY

 • Agora, Raporty roczne Agora S.A., http://www.agora.pl [dostęp: 10.05.2017].
 • Bain J.S., Industrial organization, New York 1959.
 • Croteau D., Hoynes W., The business of media. Corporate media and the public interest, London 2006.
 • Fisher F.M., Horizontal mergers. Triage and treatment, “Journal of Economic Perspectives” 1987, 1 (2), s. 23–40.
 • Gdzie my, gdzie oni. Raport: Europejski Wskaźnik Rozwoju, „Polityka” 2010, nr 44.
 • Grzegorczyk P., Analiza zagranicznego kapitału w Polsce, http://jagiellonski24.pl/2015/09/14/czy-musimyrepolonizowac-media-analiza-zagranicznego-kapitalu-w-polsce/ [dostęp: 10.05. 2017].
 • Hollifield C.A., Becker L.B., Vlad T., Market and organizational factors affecting the success of media organizations in emerging economies [w:] Strategic responses to media market changes, red. R.G. Picard, Jönköping 2004, s. 133–153.
 • IWP, Informacja o rynku prasy w latach 2005–2015.
 • Jaskiernia A., Od telewizji masowej do Netfiiksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Warszawa 2016.
 • Jaskiernia A., Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2 (61), s. 139–153.
 • Jurczyk Z., Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce [w:] Instytucje w teorii i praktyce, red. B. Borkowska, Wrocław 2015, s. 127–140.
 • Klimkiewicz B., Zderzenie standardów racjonalności? Pluralizm mediów w europejskiej polityce medialnej, „Global Media Journal-Polish Edition” 2006, nr 1.
 • Kopacz G., Arena Benbenka, „Press” 2016, nr 4, s. 56–60.
 • Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.
 • Kowalski T., Zarządzanie w mediach, Warszawa 2013.
 • Kreft J., Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wydań [w:] J. Kall, B. Sojkin, Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Kuczyński P., Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce, Warszawa 2014, http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20PIK%20z%20projektu%20badawczego%20Kierunki%20i%20formy%20transformacji%20czytelnictwa%20w%20Polsce_pub.pdf [dostęp: 10.05.2017].
 • Kwaśniewski T., Ocena siły rynkowej przedsiębiorstw w postępowaniach antymonopolowych, Warszawa 2015.
 • Lacy S., The financial commitment approach to news media competition, “Journal of Media Economics” 1992, nr 2, s. 5–21.
 • Litman B.R., Bridges J., An economic analysis of daily newspapers performance, “Newspaper Research Journal” 1986, nr 7, s. 9–26.
 • Martin S., Industrial economics, economic analysis and public policy, New York–London 1989.
 • Nord L.W., Newspaper competition and content diversity: A comparison of regional media markets in Sweden, “Papeles de Europa” 2013, tom 26, nr 1, s. 1–13.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego dla celów wspólnotowego prawa gospodarczego (97/C 372/03), Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich C 372, 09/12/1997, https://www.google.pl/search?site=&source=hp&btnG=Szukaj&q=Dziennik+Urz%C4%99dowy+C+372 [dostęp: 10.05.2017].
 • Pallus P., Wydawnictwo Bauer największym wydawcą prasy w Polsce. Za nim RASP i Polskapresse (raport za 2014), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydawnictwo-bauer-najwiekszym-wydawca-prasy-wpolsce-za-nim-rasp-i-polskapresse-raport-za-2014_1 [dostęp: 10.05.2017].
 • Picard R.G., Media concentration, economics and regulation [w:] The politics of news: The news of politics, red. D.A. Graber, D. McQuail, P. Norris, Washington 1998, s. 193–217.
 • Picard R.G., The economics and financing of media companies, New York 2002.
 • Ranking Rzeczpospolitej. Marki polskie, „Rzeczpospolita” z 28 listopada 2014 r.
 • Rentowność polskich mediów zmalała z 52 do 15 proc., wpływy ciągle rosną, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rentownosc-polskich-mediow-zmalala-z-52-do-15-proc-wplywy-ciagle-rosna [dostęp: 10.05. 2017].
 • Rochet J.C., Tirole J., Two-sided markets: A progress report, „Rand Journal of Economics” 2006, Vol. 37, No. 3, s. 645–667.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej GUS, Warszawa 2010.
 • Ruch wydawniczy w liczbach 2010, Warszawa 2011.
 • Ruch wydawniczy w liczbach 2014, Warszawa 2016.
 • Ruch wydawniczy w liczbach 2015, Warszawa 2016.
 • Rysman M., The economics of two-sided markets, „Journal of Economic Perspectives” 2009, Vol. 23, No. 3, s. 125–143.
 • Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Warszawa 2007.
 • Steiner P.O., Program patterns and preferences, and the workability of competition in radio broadcasting, “Quarterly Journal of Economics”, May 1952.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, ze zm.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, Warszawa 1998.