Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Journalistic genre as a conditional determinant of a journalistic work. Selected legal aspects. Part II

Jacek Sobczak
(Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie/Department of Intellectual Property Rights, Faculty of Law, University of Social Sciences and Humanities)

Ksenia Kakareko
(Katedra Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Media Law, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Defamation harms the dignity of a man which is protected by the article 212 of the Penal Code, as well as the Civil Code, because dignity as a good name belongs to the personality rights. Defamation, or slander, is reduced to “raising” or “spreading” allegation. Therefore, the perpetrator of a crime, a journalist, may be the creator of the defamatory content or can duplicate the allegations which was previously raised by someone else. The allegations concern conduct or property; their truthfulness must be judged by the prism of objective criteria.

KEYWORDS

dignity, slander, defamation, spreading of allegation, a confirmation of allegations, public opinion

BIBLIOGRAPHY

 • Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5, s. 41 i n.; tenże, O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Gardocki L., Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie prawo karne, „Państwo i Prawo” 1993, z. 3.
 • Gardocki L., Prawo karne, wyd. 17, Warszawa 2011.
 • Garlicki L. [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.
 • Hofmański P., Satko J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918–2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002.
 • Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002.
 • Kamiński I.C., Ograniczenie swobody dopuszczalnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
 • Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2003.
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga. (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984.
 • Raglewski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, wyd. II, Warszawa 2006.
 • Sadomski J., Ochrona czci (dobrego imienia) w polskim prawie cywilnym i karnym – analiza porównawcza [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011.
 • Sobczak J., Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji [w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, red. J. Sobczak, R. Bäcker, Łódź 2005.
 • Sosnowska M., Uwagi o kwalifi kowanym typie przestępstwa zniesławienia [w:] Nowa kodyfi kacja prawa karnego, t. XI, red. L. Bogunia, Wrocław 2002.
 • Wierciński J., Niemajątkowa ochrona czci, Warszawa 2002.
 • Wojciechowski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010.