Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Press photography and caption – typological approach

Joanna Szylko-Kwas
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

The paper presents the typology of captions under the photographs in newspapers. The analysis shows the relationship between the image and the text that describes it. The goal of this study is to show how the ways in which word that accompanies the image infiuences the reading of the visual content. The chapter is based on the examples of three daily newspapers with the highest market shares.

KEYWORDS

press photography, caption, newspaper

BIBLIOGRAPHY

 • Barrett T., Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, Kraków 2014.
 • Barthes R., Retoryka obrazu, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1985, nr 76/3 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s289-302/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s289-302.pdf [dostęp: 06.04.2017].
 • Becker H.S., Socjologia wizualna, fotografia dokumentalna i fotografia reporterska: Prawie wszystko zależy od kontekstu [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Boguni-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012.
 • Bergström B., Komunikacja wizualna, Warszawa 2009.
 • Burzyński R., Fotografia w prasie i książce, Warszawa 1958.
 • Burzyński R., Fotografia – materiałem prasowym [w:] Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. B. Golka, M. Kafel, Z, Mitzner, Warszawa 1964.
 • Ciesielska M., Komunikacja wizualna w działaniu [w:] Komunikacje w rozmowie, red. M. Wszołek, Wrocław 2013.
 • Fras J., Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/komunikologia-teoria-i-praktyka-komunikacji-ksiazka-na-licencji-creative-commons/ [dostęp: 18.11.2016].
 • Goffman E., Ramy fotografii [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Boguni-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012.
 • Kampka A., Retoryka wizualna a świat społeczny [w:] Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. A. Kampka, Warszawa 2014.
 • Kobré K., Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń, Gliwice 2011.
 • Kobylarczyk K., Fotografia jako mit. Zdjęcie streszczające stulecie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 1/2.
 • Krauz M., Relacja tekst–obraz. O podpisach pod zdjęciami w prasie – struktura, funkcje, składnia [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017.
 • Krzanicki M., Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2013.
 • Mamzer H., Czy kod wizualny jest językiem, http://www.ikonosfera.umk.pl/index.php?id=38 [dostęp: 01.12.2016].
 • Modrzejewska E., Retoryczna strategia sporu a fotograficzne gatunki dziennikarskie – przykłady realizacji, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2 (54).
 • Nowicka M., Analiza porównawcza wizerunku medialnego państwa i narodów na przykładzie przekazów z tygodników „Polityka” i „Der Spiegel”, „Media–Kultura–Społeczeństwo” 2010, nr 5.
 • Pisarek W., Podstawy retoryki dziennikarskiej [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 • Potocka M.A., Fotografia, Warszawa 2010.
 • Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2015.
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 • Sontag S., O fotografii, Warszawa 1986.
 • Szczepaniak K., Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refieksje metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, nr 42.
 • Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.
 • Westman S., Laine-Hernandez M., The effect of page context on magazine image categorization, “Proceedings of the Association for Information Science and Technology” 2008, No 45, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.2008.1450450255/full#publication-history [dostęp: 20.04.2017].
 • Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 • Wolny-Zmorzyński K., Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa 2007.
 • Wolny-Zmorzyński K., Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, Kraków 2010.
 • Wolny-Zmorzyński K., Jak oceniać i wartościować fotografię dziennikarską, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 2 (226).
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.