Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

The phenomenon of blogs about dogs – fun or business? Bloggers’ motivation

Piotr Siuda
(Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Faculty of Administration and Social Science, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

Kamila Aftańska
(Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego/Faculty of Social Science, University of Gdańsk)

PDF Pełny tekst artykułu

Blogs run by dogs’ owners is one of the newest Internet phenomena. The goal of the article is to investigate motivations of bloggers by examining blogs about dogs. The research was conducted with the use of online questionnaire and content analysis. The results confirmed that the bloggers are mainly motivated by their passion; financial aspects of running a blog are therefore not important. The research shows an enormous creative power of studied social actors, and proves that the trend of commercialization of blogging is not as omnipotent as it seems.

KEYWORDS

blogs about animals, culture of blogging, e-marketing, motivations of bloggers, sociology of the internet, participatory culture

BIBLIOGRAPHY

 • Berry D.M., Internet research: privacy, ethics and alienation: an open source approach, “Internet Research”, Vol. 4 (14) (2004), s. 323–332.
 • Blasius J., Brandt M., Representativeness in online surveys through stratified samples, “Bulletin de Méthodologie Sociologique”, Vol. 107 (2010), s. 5–21.
 • Ciejka A., Blogosfera szafiarek jako źródło rozważań nad ko(medią) młodego pokolenia ponowoczesności [w:] (Co)media. The (co)ntexts of media discourse: (co)mmunication, (co)operations, (co)ntestation, red. A. Adamus-Matuszyńska, K. Gajdka, M. Jaśniok, Prague 2015, s. 31–38.
 • Cywińska-Milonas M., Blogi (ujęcie psychologiczne) [w:] Liternet: literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002, s. 95–109.
 • Dziegieć J., Od e-commerce do „zakupów totalnych” [w:] E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, Warszawa 2016, s. 268–282.
 • Fricker R.D., Schonlau M., Advantages and disadvantages of internet research surveys: Evidence from the literature, “Field Methods”, Vol. 14 (2002), nr 4, s. 347–367.
 • Gumkowska A., Maryl M., Blog to…blog, Warszawa, http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3652/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to- blog.pdf?sequence=1 [dostęp: 03.03.2017].
 • Noonan G.J, Rand J.S., Blackshaw J.K, Priest J., Tail docking in dogs: A sample of attitudes of veterinarians and dog breeders in Queensland, “Australian Veterinary Journal”, Vol. 73 (1996), nr 3, s. 86–88.
 • Rettberg J.W., Blogowanie, Warszawa 2012.
 • Stunża G.D., Bomba R., Siuda P., Stachura K., Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, Gdańsk 2015, http://blogiwkulturze.ikm.gda.pl/ [dostęp: 03.03.2017].
 • Siuda P., Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja [w:] Metody badań online, red. P. Siuda, Gdańsk 2016, s. 28–81.
 • Siuda P., Blogi w instytucjach kultury [w:] Akademia Cyfrowych Kompetencji 2014, red. A. Kiszka, Lublin 2014, s. 12–13.
 • Siuda P., Prowadzenie badań w Internecie – podstawowe problemy etyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Z. 4 (2010), s. 187–202.