Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Religious motives in commercial advertising and the sacrum in religious advertising

Krzysztof Stępniak
(Wydział Politologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku/Faculty of Political Science, Pultusk Academy of Humanities)

PDF Pełny tekst artykułu

The goal of this article is to map the sacrum in commercial advertising. The author argues that instead of the sacrum one should talk about religious elements in advertising, because the sacrum retains its identity only in religious advertising. Religious elements in commercial advertising have a different purpose than sacrum in religious advertising. Author’s reflections are based on the literature and his own empirical studies on the phenomenon of religious advertising.

KEYWORDS

definition of religious advertising, shocking advertising, commercial advertising, persuasive argument, sacrum, profanum

BIBLIOGRAPHY

 • Cottin J., Walbaum R., Dieu et la pub, Genève 1997.
 • Doliński D., Psychologia reklamy, Wrocław 1998.
 • Draguła A. Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża [w:] Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015.
 • Eco U., Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996.
 • Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.
 • Grabowska M., Wywiad w badaniu zjawisk „trudnych” [w:] Poza granicami socjologii ankietowej, pod red.
 • A. Sułka, K. Nowaka, A. Wyki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 • Grębowiec M., Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” Nr 3 (2010).
 • Guzek D., Reklama w działaniach instytucji religijnych w Polsce, „Chorzowskie Studia Polityczne” Nr 6 (2013).
 • Harris R., Seldon A., Advertising and the public, Institute for Economic Affairs, London 1962.
 • Karłowicz D., Slipek L., Stafiej L., Uwolnić świętego Mikołaja! – dyskusja, „Więź” 2004, nr 12.
 • Komorowski P., Religia w reklamie – czy wiarę się sprzedaje, https://purpose.com.pl/archiwum/mag-nr_65/przemysly_kultury/mag-_religia_w_reklamie__czy_wiare_sie_sprzedaje.html [dostęp: 5.09.2017].
 • Królikowski J., Nieme słowo. Teologia w sztuce, Tarnów 2008.
 • Kubański G., Nadprzyrodzone [w:] Nadprzyrodzone, red. E. Przybył, Kraków 2003.
 • Kubiak A.E., New Age – zjawisko kultury ponowoczesnej [w:] Oblicza nowej duchowości. Dyskusja o funkcjach piękna, dobra i prawdy na przełomie tysiącleci. Materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age, red. M. Gołaszewska, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. Zakład Estetyki, Kraków 1995.
 • Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1997.
 • Leeuw G. van de, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.
 • Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 2008.
 • Lugrin G., Molla S., Dieu, otage de la pub?, Genève 2008.
 • Maliszewski N., Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007.
 • Markowski R., Fenomenologiczne interpretacje pojęcia sacrum, „Warszawskie Studia Teologiczne” T. 23/2 (2010).
 • Motywy religijne w komercyjnym przekazie reklamowym a sacrum w przekazie religijnym 97
 • Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Warszawa 1968.
 • Propaganda dobrych serc, czyli Pierwszy tom o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Kraków 2008.
 • Schütte H.W., Religion und Christentum in der Theologie Rudolf Ottos, Berlin 1969.
 • Stępniak K, Fenomen reklamy religijnej, Warszawa–Pułtusk 2017.
 • Stępniak K., Religious advertising, „Warszawskie Studia Pastoralne” R. 9 (2014), nr 3.
 • Szczęsna E., Poetyka reklamy, Warszawa 2001.
 • Turek A., Sacrum na sprzedaż. Symbolika chrześcijańska w reklamie, Lublin 2002.