Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Okładka

Social communication and the media – federation, not incorporation

Marek Jabłonowski
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, Uniwersity of Warsaw)

Tomasz Mielczarek
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University, Kielce)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

The article examines consequences of new classification of scientific disciplines by the Poland’s Ministry of Science and Higher Education. The authors argue that the list of scientific disciplines shall not be treated as a mechanical attempt to merge research areas which have defined their subjects, methodologies and paradigms. According to the study activities by the Ministry might be seen rather as an opportunity to search for common areas of interests and collaborations. Therefore, the authors advocate for a federative approach instead of an incorporating one.

KEYWORDS

research, social communication, media

BIBLIOGRAPHY

 • Castells M., Communication power, Oxford 2009.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 • Encyklopedia książki, t. 1. A–J. Wrocław 2017.
 • Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
 • Goban-Klas T., Komunikowanie masowe w nowoczesnym społeczeństwie, Kraków 1973.
 • Goban-Klas T., Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej, Kraków 1978.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 1999.
 • Goban-Klas T., Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 2.
 • Goban-Klas T., Od wielo- do interdyscyplinarności, „Studia Filozoficzne” 1976, nr 1.
 • Goban-Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011.
 • Jabłonowski M., Gackowski T., Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2.
 • Jabłonowski M., Jakubowski W., Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4.
 • Jakubowicz K., Media publiczne. Początek końca, czy nowy początek?, Warszawa 2007.
 • Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.
 • Kafel M., Prasoznawstwo, Wstęp do problematyki, Warszawa 1966.
 • Kafel M., Wstęp do prasoznawstwa, Warszawa 1959.
 • Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku), Kraków 2013.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. Helena Ostromęcka, red. i posłowie Stefan Amsterdamski, Warszawa 1968.
 • Kulczycki E., „Dziedzictwo Schramma” jako źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji, „Lingua ac Communitas” 2011, Vol. 21.
 • Kulczycki E., Status komunikologii – przyczynek do dyskusji, „Homo Communicativus” 2008, nr 3.
 • Lasswell H., The structure and function of communication in society. The communication and ideas, New York 1948.
 • Levinson P., Nowe, nowe media, Kraków 2010.
 • Lisowska-Magdziarz M., Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2.
 • Manovich Lev, manovich.net/index.php/about
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 • Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 1, Warszawa 2014.
 • Mielczarek T., Prasoznawstwo. Historia i współczesność dyscypliny, „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, nr 3.
 • Migoń K., Bibliologia – nauka o kulturze książki, „Nauka” 2005, nr 2.
 • MIT, www.media.mit.edu
 • Mrozowski M, Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dziennik Ustaw 2018, poz. 1818.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065.
 • Sasińska-Klas T., Od międzynarodowej szkoły dziennikarstwa do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ – 15 lat minęło…, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3–4.
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 • Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators, Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati manual, 26-Feb-2007, DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL, https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf